radiestezja.szyc.org
Badania Wiedza Na luzie O mnie Kontakt


SZTUKA RADIESTEZJI

Przydatność i zastosowanie sztuki radiestezyjnej

Potencjały, energia i jej przejawy w przyrodzie i ludzkim życiu

Szkodliwe energie w odniesieniu do zdrowia

Szkodliwe energie w odniesieniu do zdrowia - ciąg dalszy

Zadania radiestety w wytłumianiu i równoważeniu szkodliwych energii

Uwrażliwienia radiestezyjne

Zagospodarowanie terenu dla potrzeb rolnictwa


Przydatność i zastosowanie sztuki radiestezyjnej

Co to jest radiestezja? Znikoma część ludzi posiada pewne predyspozycje naturalne lub dziedziczne uwrażliwienia w odczuwaniu energii występującej w przyrodzie. Są to osoby kochające przyrodę, będące jej wnikliwymi obserwatorami.
Świat roślinny i zwierzęcy jest nam doskonale znany i możemy ocenić jego wielkość i bogactwo. Dlatego pragnę przybliżyć dziedzinę -naukę znaną od zarania dziejów, która w sposób praktyczny mieć zastosowanie w różnych przejawach naszego życia.
Jesteśmy uczestnikami i obserwatorami świata przyrodniczego. Radiestezja jest dziedziną, która pomaga nam wykorzystać i ukierunkować energię w celu właściwego jej zastosowania dla dobra rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego. Służy ona również ludziom do zabezpieczania się przed utratą zdrowia na skutek osłabienia odporności naszych komórek na oddziaływanie niekorzystnych energii. Radiestezja to pożyteczna dziedzina o praktycznym zastosowaniu do ludzkich potrzeb.

Pozwolę sobie wymienić najważniejsze obszary jej zastosowania:
1. Radiestezyjne badanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz ich zdrowotne zabezpieczanie.
2. Radiestezyjne badanie terenów przeznaczonych pod budownictwo gospodarcze: obory, chlewnie, powierzchnie magazynowe oraz ich zabezpieczanie.
3. Ustalanie miejsc pod budowę studni i stawów z określeniem parametrów użytkowych jak: głębokość zalegania cieków wodnych i źródeł, ich wydajność i przydatność.
4. Określanie miejsc pod wysypiska śmieci, tak aby nie powodować dostawania się trujących substancji do wód gruntowych.

Powrót do spisu


Potencjały, energia i jej przejawy w przyrodzie i ludzkim życiu

W radiestezji funkcjonuje się energetycznie. Słowo energia jest w powszechnym rozumieniu nazwą ogólną, którą każdy z nas może inaczej interpretować i sobie tłumaczyć. Ponieważ w dziedzinie radiestezji pewne pojęcia i określenia powinny być ściśle sprecyzowane zadajmy sobie na początek pytanie: Co to jest energia i jak się tworzy oraz co ma wspólnego z dziedziną radiestezji? Przyjrzyjmy się zjawisku burzy w przyrodzie. Między chmurami na skutek ruchu cząstek powstaje tzw. potencjał elektryczny-nadajnik, który jest źródłem prądu. Ziemia stanowi drugi potencjał-odbiornik. Dokładniej na ziemi, dzięki określonej budowie geologicznej skorupy występują żyły wodne, oraz kopaliny w formie różnych odmian rud z zawartością żelaza. żyły wodne są to występujące w ziemi na różnych głębokościach i pod różnymi kątami przewarstwienia wodonośne, które przesączają wodę między cząsteczkami gruntu jak piaski, żwiry, lub inne materiały luźne. Pod warstwą wodonośną występuje warstwa gleby nieprzepuszczalnej, jak glina, iły, które nie pozwalają wodzie uciekać w głąb gruntu. W warstwie wodonośnej woda jest w ciągłym ruchu przesączając się i filtrując przez przepuszczalne cząsteczki gruntu. Żyły wodne jak i grunty z zawartością rud żelaza są naturalnymi odbiornikami elektryczności i stanowią drugi potencjał. Ładunki elektryczności istniejące między dwoma potencjałami zawsze dążą do wyrównania. W układzie nierównowagi stanowią różnicę potencjałów, czyli napięcie. W wyniku zgromadzenia się nadmiaru ładunków, w sprzyjających okolicznościach zastępuje rozładowanie w formie błyskawicy i grzmotu. Dopiero błyskawicę, grzmot, piorun nazwiemy energią. Wielkość tej ogromnej energii mierzymy wprowadzając pojęcie natężenia i mocy. A więc w każdym przypadku zjawiska przyrodniczego mamy doczynienia z potencjałem energii, oraz z samą energią. Następny dobry i czytelny przykład istnienia potencjałów i energii jest następujący: w różnych rejonach globu ziemskiego tworzą się strefy gorące i zimne-są to potencjały cieplne. W wyniku sprzyjających warunków występuje dążność do wyrównania stref gorących i zimnych. Powstają wiatry o różnym natężeniu silne jak huragany, cyklony, tajfuny, jak również i słabe. Wszystkie odmiany wiatrów stanowią energię o różnym stopniu natężenia. Rośliny i świat zwierzęcy są pośrednikami w przenoszeniu energii w mniejszym lub większym stopniu. W roślinie występuje ruch soków odżywczych pobieranych korzeniami oraz asymilacja energii świetlnej przyswajanej za pomocą liści. Po rozprowadzeniu środków odżywczych woda następnie paruje. Występuje ciągły ruch energii w transporcie środków odżywczych. Zauważamy w tym przypadku przemianę energii w parę. Roślina zatem również jest spolaryzowana-ma potencjały i energię. Tak samo spolaryzowane są organizmy zwierzęce i człowiek. Ponieważ wyżej wymienione organizmy są spolaryzowane, więc mogą pośrednio uczestniczyć w wymianie energetycznej w kosmosie w pełnym wymiarze. Ciek wodny wytwarza swoją lokalną energię na skutek przepływu wody przez cząsteczki gruntu i ich wzajemnego przemieszczania się. Dla energii pioruna ciek wodny stanowi potencjał do rozładowania przepływu prądu. Ciek wodny również pośrednio wchodzi w reakcję z komórkami człowieka i wpływa na ich stan zdrowotny. Na zachodzie przeprowadzono statystyczne badania wpływu cieku wodnego na ludzi przebywających stale w swoim miejscu zamieszkania i stwierdzono jednoznacznie powstawanie ciężkich chorób w wyniku oddziaływania cieków na komórki organizmu. Człowiek jak i zwierzęta przebywając długi czas na ciekach tracą odporność organizmu na szkodliwe promieniowanie i wpadają w ciężkie nieuleczalne schorzenia. Radiestezja w ustalaniu rozmieszczenia cieków wraz z określeniem ich szkodliwości dla zdrowia, natężenia energetycznego, wytłumiania za pomocą neutralizatorów wpływa korzystnie na zdrowie człowieka, zwierząt i roślin. Spróbuję w wyjaśnieniu istoty rzeczy nie ograniczać się tylko do energii wywołanej wzajemnym oddziaływaniem materii nieorganicznej. W przyrodzie mamy doczynienia również z różnymi postaciami energii biofizycznej, czyli żywych organizmów roślinnych ,zwierzęcych i człowieka. Człowiek wskutek przekształcania różnych myśli przy pomocy woli w czyn, wytwarza w sposób naturalny potencjał: Myśl-Wola. Czyn staje się energią. W wyniku różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych nie zawsze człowiek jest w stanie zgodnie ze swoimi założeniami zrealizować myśl czynem. Gdy występują sprzeczności w realizacji niezgodne ze wstępnymi założeniami myślowymi nasz organizm jest poddawany tworzeniu takich energii jak: lęk, stres, emocja, gniew, złość-negatywne oraz: wzruszenie, zadowolenie, radość, śmiech-pozytywne. Wymieniłem przykładowo różne postacie ludzkiej energii. Jeśli wyładowania energii szkodliwych (negatywnych) są częste, w organizmie następuje zachwianie równowagi potencjałów i w rezultacie tworzą się choroby o różnym złożonym podłożu. Powstaje w organizmie łańcuch szkodliwej energii, cyklicznie się powtarzającej, z którą często człowiek nie może sobie radzić. Dlatego tworzy się różne dziedziny nauki jak: fizyka, filozofia, medycyna itd., aby bronić się przed zachwianiem równowagi w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. Inny przykład: między zbrodniarzem i ofiarą, czyli dwoma potencjałami, tworzy się emocja i lęk powodowane różnymi motywami, to już są energie. Zapytajmy się teraz jaki jest udział radiestezji w przejawianiu się tylu rodzajów różnych energii. Dziedzina radiestezji pozwala nam diagnozować, mierzyć w sposób umowny parametry potencjałów i energii, pośredniczyć w wymianie energetycznej, jak również wytłumiać lub pochłaniać lokalnie szkodliwą energię. Ponadto przez wymianę energetyczną wpływać na zmniejszenie różnicy potencjałów, a tym samym w szczególności dotyczącej zdrowia, doprowadzać organizm do równowagi energetycznej w sytuacjach, które są możliwe do poprawy. Niestety nie wszystkie choroby poddają się energetycznemu oddziaływaniu. Jest to jeden z wielu sposobów w ratowaniu życia ludzkiego przy współpracy z medycyną. Dlatego mówimy, że radiestezja jest metodą czysto energetyczną w uzdrawianiu, diagnozowaniu i pomiarze różnych rodzajów energii.

Powrót do spisu


Szkodliwe energie w odniesieniu do zdrowia

Często jesteśmy skłonni dzielić coś na złe i dobre. Czynimy to zawsze w stosunku do osoby, lub rzeczy nas dotyczących. Zainteresowani zawsze jesteśmy wpływem i oddziaływaniem różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych w odniesieniu do siebie. Energię też zwykliśmy dzielić na dobrą lub złą w stosunku do siebie lub osób nam bliskich, albo którymi jesteśmy zainteresowani. Podział w odniesieniu do naszego zdrowia "zła energia lub dobra" jest nielogiczny. Istotniejszy dla nas jest wpływ i oddziaływanie energii. W radiestezji raczej mówi się o oddziaływaniu energii, lub wywoływaniu przez nią określonych zjawisk. Energia w odniesieniu do zdrowia człowieka raz wpływa negatywnie i myślimy o szkodliwości, innym razem, ta sama energia o tych samych parametrach, zwana w radiestezji wibracją lub kolorem, jest błogosławieństwem powrotu człowieka do zdrowia. A zatem energia stosowana w nadmiarze lub niedomiarze, np. w trakcie leczenia, może być tylko szkodliwa, a nigdy zła czy dobra. Jeśli w radiestezji ktoś mówi, że biały kolor jest najlepszy jako zbiór wszystkich kolorów, to jest to bez sensu. W pojęciu radiestezyjnym chory człowiek to taka osoba, która z jakiś bardzo złożonych powodów, utraciła równowagę energetyczną. Pojawiła się różnica potencjałów i przepływ energii przez organizm. W takim przypadku, radiesteteta próbuje znaleźć odpowiednią energię, która przywróci stan równowagi i będzie sprzyjać wyzdrowieniu. Nastąpiło zahamowanie przepływu szkodliwej energii do organizmu i choroba minęła. Podam przykład. Będąc chorym na zapalenie pęcherza moczowego, dostałem gorączkę z temperaturą 39-40 st.C. Najgorszą rzeczą była powtarzająca się febra, która doprowadzała mój organizm do skrajnego wyczerpania. Potrzebna była natychmiastowa pomoc na spadek gorączki, żadne proszki obniżające gorączkę nie pomagały. Podjęto decyzję obniżenia temperatury przez owinięcie całego korpusu wraz z nogami w lodowate prześcieradło, okrycie kocem, a następnie przykrycie kołdrą. Czynność została powtórzona w określonym czasie 3-krotnie.Wysoka temperatura w organizmie była szkodliwą energią. Podziałano energią przeciwną, w formie zimnego okładu, zyskując wyrównanie energetyczne w organizmie. Gorączka spadła do normalnej. Powiedzieliśmy, że radiestezja to dziedzina zajmująca się poznawaniem energii i jej promieniowania, czyli inaczej emisji i pochłaniania. Radiesteta, to człowiek, który odczuwa własnym ciałem oddziaływanie różnego rodzaju promieniowania energii. Najczęściej w tym celu radiesteta posługuje się sprzętem radiestezyjnym, aby zyskać interpretację oddziaływania poszukiwanego promieniowania energii. jednym z głównych zadań radiestezji jest skupienie uwagi na promieniowaniu geopatycznym, pochodzącym z podziemnego przesączania się wody, zwanego żyłami lub ciekami wodnymi. Promieniowanie to określane pod nazwą geopatycznego jest prostopadłe do powierzchni ziemi, oraz część jego odchyla się pod katem 45 stopni. żyły wodne, różnych szerokościach i głębokościach przepływu, występują na całej kuli ziemskiej. Radiesteta ks. Johan Mermet, który stworzył podwaliny praw radiestezyjnych, w swojej publikacji "Zasady i praktyki radiestezji" pisał:" Z radiestezyjnego punktu widzenia zdrowa woda płynie między jednorodnymi warstwami skał podczas gdy niezdrowa woda płynie między niejednorodnymi warstwami np.: marglem i gliną, wapnem i łupkiem. Wydaje się, że w takich przypadkach tworzy się rodzaj elektrolitu, jakby różnica potencjałów między dwoma rodzajami skał. W niektórych przypadkach woda wchodzi w kontakt ze szkodliwymi minerałami, zawierającymi rtęć lub ołów. Osiąga wtedy ona pewien ładunek, który ma zdolność wywoływania rożnych chorób u ludzi mieszkających w domach położonych nad taką wodą". Do wypowiedzi słynnego radiestety należy dodać, że nadmierne promieniowanie cieku wodnego jest zawsze szkodliwe.
Promieniowanie geopatyczne warte jest zainteresowania z dwóch powodów:
1.Dużej szkodliwości żył wodnych dla zdrowia.
2.Wykrywanie wody dla potrzeb gospodarki.


Powrót do spisu


Szkodliwe energie w odniesieniu do zdrowia - ciąg dalszy

Na czym polega szkodliwość promieniowania geopatycznego? Trudno jest ustalić jakiego charakteru i jakich parametrów jest to promieniowanie. Według obserwacji wielu radiestetów i moich, szkodliwość promieniowania geopatycznego polega na ciągłym podrażnianiu i uaktywnianiu komórek i tkanek, szczególnie tych najdelikatniejszych np. tkanki łącznej. Drażnienie i uaktywnianie komórek ustrojowych w dzień, podczas naszej aktywności, nie ma większego negatywnego znaczenia, chyba że ktoś ma pracę siedzącą w jednym miejscu i trafi na zasięg tego promieniowania. Człowiek taki nawet gdyby nic w pracy nie robił, to będzie bardzo zmęczony i będzie często odczuwać dolegliwości chorobowe, bólu głowy, przeziębień itp. Pogłębia się zmęczenie psychiczne. Największa szkodliwość promieniowania geopatycznego występuje podczas snu, gdy ciało człowieka wypoczywając obniża nieco krążenie krwi i temperaturę. Ciągle uaktywniane komórki ustrojowe człowieka nie doznają właściwego i należnego im wypoczynku. Ich siły odpornościowe stopniowo słabną i powodują coraz słabszą obronę przed różnymi infekcjami, czyli przed atakiem różnych bakterii i wirusów. Osłabienie komórek i tkanek ustroju człowieka wymienionym promieniowaniem, jak wynika z badań, ma charakter powodujący rozwój licznych, poważnych chorób przewlekłych. Wniosek ten w 100% potwierdzają statystyczne metody badań radiestezyjnych. Istnieje duża zbieżność wystąpienia choroby człowieka z jego długotrwałym przebywaniem w strefie promieniowania geopatycznego. Powyższy wniosek najłatwiej jest udowodnić w pracy nad dziećmi, które łatwiej zapadają na choroby i łatwiej z nich wychodzą. Najbardziej szkodliwe są tzw. skrzyżowania, czyli pasy przecięć żył wodnych. Skrzyżowania szczególnie zwiększają negatywne natężenie promieniowania geopatycznego i są poważną przyczyną poważnych chorób i przedwczesnych śmierci ludzi. O tym nigdy nie powinno się zapomnieć i należy temu przeciwdziałać.
Jak próbować odróżnić bez badania radiestezyjnego, czy miejsce spania jest napromieniowane geopatycznie? W miejscu występowania żył człowiek ma sen płytki, przerywany i przedłużony w czasie. Sen prawidłowo przebiegający jest odpowiednio głęboki i krótki. Wartość, jakość i głębokość snu poznajemy przy rannym wstawaniu. Gdy budzimy się szybko, nie dosypiamy, wstajemy wyraźnie wypoczęci bez różnych bóli, to sen ten z pewnością jest prawidłowy. Natomiast dosypianie, długie niechętne budzenie się, często z różnymi bólami oraz towarzyszące temu uczucie zmęczenia, świadczą o niekorzystnym miejscu spania. Czy tylko energiami szkodliwymi są różne wibracje powstające przy ciekach wodnych? Oczywiście nie! Istnieją tzw. siatki geobiologiczne, znane radiestetom, pokrywające glob ziemski w jednorodnej strukturze. Przy usuwaniu przyczyn poważnych schorzeń, gdy w mieszkaniu jest chory człowiek, również siatki te należy brać pod uwagę, bo nakładanie się na siebie węzłów siatek i skrzyżowań cieków jest bardzo niekorzystne w sferze leczenia się z groźnych chorób. Nawet po leczeniu szpitalnym czy sanatoryjnym, ponowny powrót do mieszkania z istnieniem szkodliwych energii, nie służy usunięciu przyczyn choroby i człowiek nie może wyzdrowieć-następuje ponowny nawrót choroby.
Struktury geologiczne, takie jak uskoki tektoniczne, szczeliny, podziemne próżnie, zapadliska oraz pokłady złóż mineralnych emitują również promieniowanie szkodliwe dla organizmów żywych. Tego typu promieniowanie ma niekiedy większe natężenie, niż promieniowanie cieku wodnego. Niedoświadczeni radiesteci mylą promieniowanie struktur geologicznych z promieniowaniem cieków. Dlatego przy poszukiwaniu ujęć wody, należy najpierw dokładnie ustalić źródło promieniowania, bo jeśli nie pochodzi ono od żyły wodnej lub skrzyżowania żył, nie warto tam kopać lub wiercić studni. Neutralizację promieniowań struktur geologicznych przeprowadza się podobnie jak neutralizację innych promieniowań geopatycznych.
W cywilizowanym świecie mamy styczność z różnymi postaciami szkodliwych promieniowań sztucznie wywołanych przez człowieka, a nie przebadanych do końca pod kątem ich wpływu na zdowie. Są to np. wyładowania jądrowe, smog elektromagnetyczny itd. Nasza przyszłość jest "prawdziwie promienna". Ci sami postępowi ludzie, którzy ostrzegają nas przed okultystyczną radiestezją wypełniają biura i nasze mieszkania promieniującym sprzętem. Niemal niepostrzeżenie osłonięto w Europie Środkowej ekrany monitorów i telewizorów filtrami zabezpieczającymi przed polami zmiennymi i oczekuje się przez to zmniejszenia się liczby chorób skóry i podrażnień oczu. Wysokie częstotliwości mają być przydatne w tym celu. Oddziaływania częstotliwości radiowych jeszcze dotychczas nie zmierzono, wiadomo jednak że wrażliwość ludzi rośnie. Czy jesteśmy wrażliwi na fale i energię elektryczną? Wszystko przemawia że tak. Rzeczywistą plagą dla środowiska jest nie tylko rosnąca ilość śmieci i odpadów, daleko gorsze skutki dla zdrowia ma przeładowanie biur i pomieszczeń mieszkalnych polami siłowymi, a przecież wkrótce pojawi się nowsza technika telewizyjna o podwyższonej rozdzielczości. Nie tylko więcej obrazów mamić nas będzie aktywnym życiem w naszej monotonnej egzystencji, lecz przestrzeń zostanie jeszcze bardziej naładowana. W wyniku zaostrzenia norm, skandynawscy producenci komputerów osobistych stali się przodującymi wytwórcami na rynku słabo promieniujących monitorów. Wniosek - nie należy stawiać łóżka przy ścianie, gdy po drugiej stronie przylega do niej odbiornik telewizyjny. A co z kuchenkami mikrofalowymi, bądź telefonami komórkowymi tak często przykładanymi do głowy? - pozostawię to bez komentarza.

Powrót do spisu


Zadania radiestety w wytłumianiu i równoważeniu szkodliwych energii

Radiesteta, w celu złagodzenia oddziaływania niekorzystnej energii na zdrowie wszystkich żywych organizmów, wykonuje określone zabiegi. Pierwszym zagadnieniem jest wyszukanie szkodliwych energii niszczących zdrowie. Stwierdziliśmy wcześniej, że przejawiają się one w różnych odmianach jak: oddziaływanie świetlne, emisja cieplna, radioaktywna, elektromagnetyczna, laserowa, mikrofalowa itd. Każda wymieniona energia posiada natężenie i moc. Radiesteta rozwija w swoim organizmie uzdolnienia polegające na odpowiednim nauczeniu się odczytywania reakcji swego organizmu na odbiór szkodliwych energii. Do interpretacji oraz pomiaru natężenia i mocy różnych odmian energii stosuje podstawowe prawa radiestezyjne oraz wykorzystuje do tego celu sprzęt radiestezyjny. W tej sytuacji organizm radiestety, stale w trakcie badań radiestezyjnych, poddawany jest oddziaływaniu szkodliwych energii, z którymi radiesteta musi sobie radzić. Przez poznawanie oddziaływania energii na swój organizm, nauczył się nie tylko przeprowadzać badania i odróżniać jak wykorzystywać energię do ludzkich potrzeb, ale również jak się samemu przed nią bronić. Wynikiem zabezpieczania swego zdrowia przed narażaniem na szwank jest wielka siła i mądrość. Wartości te pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu w oparciu o odpowiednie zasady, wypracowane indywidualnie, bazując na ogólnych prawach radiestezyjnych. Krytycyzm oraz duża koncentracja pozwoliły zwrócić uwagę na wiele zjawisk w przyrodzie, oraz wykonać wiele eksperymentów, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom szkodliwych energii. Ponieważ rozwój przemysłu cywilnego i zbrojeniowego stale w świecie technicznym idzie do przodu, nauka medycyny niestety nie nadąża za ilością powstających nowych chorób. Z przykrością należy stwierdzić, że radiestezja również. Należy szukać różnych metod rozwiązania. Dlatego radiesteta zmuszony jest śledzić zjawiska nie tylko przyrodnicze, ale skutki powstające w wyniku cywilizacji i uprzemysłowienia. Pozwolę sobie wymienić wraz z szerszym opisem zakres działań radiestety:
1. Lokalizacja budownictwa. Sporządza się plan rozmieszczenia cieków wodnych, wraz z naniesieniem na mapkę terenu, ujętego w planie zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe.
2. Badanie zadrażnień geopatycznych i innych w istniejącym budownictwie. W miarę możliwości należy zmieniać miejsce do spania na właściwe. Gdy w mieszkaniu nie ma możliwości zmiany miejsca do spania, radiesteta zakłada neutralizatory wytłumiające lub pochłaniające lokalne oddziaływanie szkodliwego promieniowania żył i ich skrzyżowań. Na ogół radiesteci utrzymują w tajemnicy rodzaj neutralizatorów i ich sposób umiejscowienia. Zabezpieczają w ten sposób użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem neutralizatorów założonych przez ludzi nie posiadających wystarczającej wiedzy .
3. Wyszukiwanie miejsc pod studnie kopane i wiercone. Przed przystąpieniem do realizacji tematu wykonawca wraz z inwestorem winni uzyskać ekspertyzę radiestety. Zadaniem radiestety jest zbadać określony teren posesji właściciela i ustalić najbardziej korzystne miejsce pod wykonawstwo studni. Ekspertyza winna zawierać plan terenu z określeniem miejsca kopania lub wiercenia studni, głębokość lustra dynamicznego, grubość warstwy, w której będą istniały przewarstwienia wodonośne, wydajność oraz jakość wody. Należy zwrócić przy tym badaniu uwagę na ukształtowanie terenu oraz czynniki sanitarne np. żeby odpady organiczne i nieorganiczne nie występowały w miejscu przeznaczonym pod studnię itp.
4. Poszukanie źródeł górskich oraz wyznaczanie zbiorników wodnych i stawów. Na terenach górskich radiesteta skupia uwagę na poszukiwaniu źródeł do głębokości najwyżej 6 m. Tereny skalne nie pozwalają na głębokie wiercenia, gdyż wówczas koszty realizacji są bardzo duże. W górach wiercenia na dużych głębokościach są wykonywane przez specjalistyczne grupy o profilu geologiczno-górniczym. Mamy doczynienia wtedy z szeroką działalnością badawczą realizowaną w planach państwowych jako prace geologiczne lub archeologiczne.
5. Badanie innych zadrażnień. Ustala się zadrażnienia szkodliwe dla organizmu od odbiorników o działaniu elektromagnetycznym jak pralki, lodówki, telewizory, stacje energetyczne średniego i niskiego napięcia. Chodzi o właściwe ustawienie odbiorników w miejscu zamieszkania, aby ograniczyć negatywne oddziaływanie na organizm. Np. przy obecnie produkowanych telewizorach, przy uruchomionej wizji, obserwator winien być oddalony co najmniej 3 m od ekranu. Podczas słuchania radia nigdy nie powinno się przystawiać blisko głowy - minimalna odległość to 1 m.
6. Magazynowanie materiałów i surowców. Chodzi tu o zanieczyszczenie terenu wodonośnego przez składowanie na nim szczególnie materiałów chemicznych jak oleje pędne, smary, związki żrące, a tym bardziej niewiadomego pochodzenia. Leży to w zakresie działalności nie tylko instytucji nakazowych, jak ochrona środowiska ale samych gospodarzy terenu, w którym zamieszkują, wychowują własne dzieci i nie zdają sobie sprawy, że sami siebie i sąsiadów w nieświadomy sposób trują.
7. Wspomaganie lecznictwa. Część radiestetów specjalizuje się we wspomaganiu leczniczym medycyny konwencjonalnej. Bardzo dobrze się dzieje, gdy nawiązywana jest w takich przypadkach współpraca z lekarzami medycyny. Część osób trudni się bioterapią, dziedziną bardzo zbliżoną do radiestezji, ale generalnie osoby te nie posługują się sprzętem radiestezyjnym. Radiesteci w lecznictwie raczej posługują się sprzętem radiestezyjnym, tj. różdżką specjalnej konstrukcji do diagnozowania oraz różnymi rodzajami wahadeł pracujących wraz z organizmem radiestety na zasadzie wchłaniania i emisji energii o określonej wibracji, niezbędnej choremu do uzyskania równowagi energetycznej.
8. Prowadzenie badań na odległość Bardzo wybitni radiesteci zdolni są do poszukiwania osób zaginionych i mogą współpracować z policją, pomagając przy wykrywaniu zabójstw oraz wysoce szkodliwych społecznie kradzieży. Tego typu działalność jest stosowana w bardzo ograniczonym zakresie przez radiestetów z różnych powodów. Radiestezja w tym temacie nie stanowi podstawy do udowodnienia winy przestępcy ale często naprowadza na ślad zbrodni.

Na zakończenie tematu należy powiedzieć, że zasady równoważenia energii, radiesteta stosuje do uzyskania równowagi energetycznej w swoim organizmie, żeby przeciwdziałać powstawaniu chorób o ciężkim do wyleczenia podłożu. Ponadto w leczeniu, wszystkie stosowane metody, przy bardzo dużym doświadczeniu indywidualnym, wykorzystuje radiesteta w zasadzie zawsze w energetycznym równoważeniu, gdyż zachwianie równowagi w organizmie jest przyczyną powstawania choroby. Jak widzimy zakres działania radiestetów jest bardzo szeroki. Dobry radiesteta jednak winien się specjalizować i doskonalić tylko w wybranej dziedzinie o określonej specjalności. Wtedy staje się mistrzem w wykonywaniu swoich powinności.

Powrót do spisu


Uwrażliwienia radiestezyjne

Uwrażliwienie radiestezyjne cechuje się pewną anomalią w organizmie człowieka. Radiesteta, to urodzony szczególny typ odmieńca. Organizm jego jest nadwrażliwy na wszelkie energie subtelne i większe, płynące z Ziemi, Kosmosu i wszelkich przedmiotów, szczególnie organizmów żywych. U radiestety, będącego w strefie geopatycznej wzrastają prawie o 100% potencjały energetyczne ciała mierzone w mV na przegubach rąk. U zwykłych ludzi potencjał rośnie o 20% do 30%, to pozwala bezbłędnie weryfikować kandydatów na różdżkarzy. U mężczyzny dłoń prawa posiada polaryzację <ładunek elektryczny> dodatnią, a lewa ujemną. U kobiety jest odwrotnie. W grupie ludzi radiestezyjnie uwrażliwionych mieszczą się ludzie obdarzeni możliwością leczenia bioterapetycznego przy pomocy sprzętu radiestezyjnego. O ile różdżkarz jest obiektem poddawanym różnym badaniom, to sam sprzęt radiestezyjny-różdżka, wahadło, rezonator nie jest obecnie tajemnicą. W reagowaniu różdżki i wirowaniu wahadełka nie ma żadnych czarów. Uwrażliwiony człowiek odpowiednio trzymający różdżkę w obu rękach, wchodząc w strefę geopatyczną, podświadomie zaciska dłonie i kurczy mięśnie przedramienia, co powoduje obrót zamkniętych dłoni w obu nadgarstkach, w efekcie różdżka opada, albo wznosi się. Siłę tego efektu może sprawdzić na sobie każda nieuwrażliwiona osoba idąc z trzymaną mocno różdżką dwuramienną w obu swoich rękach, zaś towarzyszący różdżkarz na zmianę będzie dotykać prawą ręką ramienia badanej osoby, bądź nie. U badanej osoby różdżka w strefie geopatycznej zacznie reagować lub nie. Gdy bardziej uwrażliwiony kierowca,j jadący samochodem, znajdzie się w silnej strefie geopatycznej, może nieświadomie skręcić dłoń i wykonać ruch kierownicą, powodując niekiedy tragiczne skutki przy szybkiej jeździe. Z tego powodu najbardziej uwrażliwieni radiesteci nie powinni kierować szybkim samochodem, a większe strefy geopatyczne na drogach szybkiego ruchu należałoby odpowiednio oznakować, oraz zneutralizować. To nigdy nie było obiektem zainteresowania w naszym kraju, jak wiele innych pożytecznych zjawisk radiestezyjnych. Wahadełko radiestezyjne wbrew pozorom jest bardziej skomplikowanym instrumentem niż różdżka, dlatego nie powinni go zbyt pochopnie używać nawet uzdolnieni różdżkarze. Zależnie od tego co zamierza się badać, wahadło raz spełnia zasadę emitera jonów bądź potencjałów energetycznych, w innym przypadku pochłaniacza energii o określonej wibracji. Jak widzimy z tego wahadło używa się raczej do badania subtelnych rodzajów energii. Rodzaj wahadełka , jego zawieszenie, ciężar, także jego wzbudzony ruch, np. kolisty, eliptyczny czy oscylacyjny, mają znaczenie w zbieraniu informacji o badanym obiekcie, albo też tworzą obraz przetworzony przez detektor, którym jest organizm radiestety. Pomijam tu interpretację odczytywanych radiestezyjnie emisji energii, co opisane jest dokładnie w licznych opracowaniach. Również dotyczy to różnych typów neutralizatorów opartych w swej budowie w zasadzie na odkrywaniu tajemnic promieniowania kształtu różnych form geometrycznych, czy też stosowania różnych typów anten. Zasada obowiązująca jest taka, aby nie stosować neutralizatorów tam, gdzie można zmienić sposób rozmieszczenia przedmiotów w danym pomieszczeniu, wpływając korzystnie na zdrowie i rozwój organizmów żywych. Magnesy, zwane częściej ciekłymi kryształami, znajdują się w każdej żywej komórce, dlatego podlegamy polaryzacji i jesteśmy w stanie odbierać i emitować subtelne energie. Działanie światła, pól magnetycznych oraz temperatury i ciśnienia na żywe organizmy powoduje w cieczach magnetycznych żywych komórek takie zjawiska, których współczesna biologia nie umie jeszcze do końca wyjaśnić. Prawdziwa strefa geopatyczna na którą jesteśmy uwrażliwieni zawsze posiada szerokość od kilku do kilkunastu metrów, określony kierunek przebiegu, prowadzący przeważnie do zlewisk wód powierzchniowych jak rzeki, jeziora albo podziemnych, występujących w grotach i jaskiniach. Największego uwrażliwienia i doświadczenia w pracy wymaga badanie żywego organizmu. Z tego powodu radiestezyjną diagnostykę i wspomaganie w leczeniu powinni uprawiać tylko wybitnie uzdolnieni radiesteci, którzy gruntownie uzupełnią wiedzę z zakresu medycyny i będą współpracować z lekarzami.

Powrót do spisu


Zagospodarowanie terenu dla potrzeb rolnictwa z uwzględnieniem zadrażnień

Przy projektowaniu budynków mieszkalnych na wsi, w których mają mieszkać rodziny należy wyznaczyć na planach geodezyjnych rozmieszczenie stref geopatycznych. Podobnie ma się sprawa jeśli chodzi o wyznaczanie terenów pod budownictwo inwentarskie. Zwierzęta są bardzo wrażliwe na działanie cieków wodnych, a zwłaszcza materiał hodowlany zwierzęcy. Można zabezpieczać już istniejące obiekty produkcyjne przy pomocy środków wskazanych przez radiestetę. Natomiast nowe budownictwo inwentarskie winno być lokalizowane na terenach wolnych od radiacji. W celu właściwego zlokalizowania obiektów inwentarskich jak obory, stajnie, chlewnie, kurniki, owczarnie i inne, należy przeprowadzić badania radiestezyjne z naniesieniem cieków wodnych na mapach terenowych w większych skalach. W gruncie rzeczy jest to niewielki wysiłek w całokształcie prac projektowo-inwestycyjnych, lecz efekty tego działania okazują się zawsze bardzo opłacalne. Należy zwrócić też uwagę na potrzebę unikania zapromieniowanych radiestezyjnie stref w sadownictwie i ogrodnictwie. Wiadomo, że młode drzewka w sadach owocowych wysadzane na takich pasach początkowo szybko wzrastają, a później zaczynają chorować. Negatywny wpływ zaznacza się początkowo usychaniem czubków drzew, następnie przy ogólnym martwieniu wypadają te, które znalazły się na najsilniejszych punktach promieniowania radiestezyjnego. Zatem przed założeniem sadu należy wykonać rozpoznanie występujących stref geopatycznych. Uniknie się w ten sposób wsadzania drzew na strefach zadrażnień, a tym samym strat, jakie wynikną w przyszłym w drzewostanie. Również w produkcji warzywniczej sprawa przedstawia się podobnie. Zdrowe niezapromieniowane środowisko przeznaczone pod uprawy warzywne zapewnia zdrowy i dobry plon. Nadtomiast owoce i warzywa zebrane z obszarów silnie zapromieniowanych znacznie szybciej ulegają zepsuciu. Wpływ promieniowania geopatycznego przenosi się również na dalsze etapy związane z produkcją, a mianowicie na przechowywanie. Wszelkie składowiska, kopce i magazyny z produktami rolnymi winny się znajdować na terenie czystym bez zadrażnień. Magazyny narzędzi i części oraz zespołów rolniczych powinny znajdować się również poza strefą promieniowania radiestezyjnego, ponieważ ogranicza to szybkość korozji materiałów stalowych, jak blacha, kształtowniki, pręty, wałki, rury itd. Wiele ostatnio mówi się i pisze na temat zwiększonej koncentracji substancji radioaktywnych w materiałach budowlanych i innych. Dotyczy to zarówno mieszkań zbudowanych w przeszłości jak i budowanych obecnie. Zatem niezależnie od epoki budowlanej stwierdza się zwiększony poziom promieniowania w budynkach. W Polsce badania nad określeniem zawartości substancji promieniotwórczych w materiałach budowlanych prowadził Instytut Budownictwa. W 1978 r. Polska Akademia Nauk w swej ekspertyzie określiła wpływ materiałów budowlanych na stan zdrowowia ludzi mieszkających w domach z nich zbudowanych. Wpływ ten określono jako istotny i powiązano go z zachorowalnością, zwłaszcza na nowotwory złośliwe. Niektórzy specjaliści dalej uważają, że większe zagrożenie stanowi picie i palenie papierosów, niż szkodliwe promieniowanie. Twierdzi się, że w tej kwestii będzie dopiero można podnieść alarm, kiedy będziemy mieć doczynienia z epidemią choroby wywołanej tego rodzaju promieniowaniem. Na dzień dzisiejszy nie ma systemu ustalania dopuszczalnych norm dla poziomu radioaktywnego promieniowania różnych materiałów handlowych. Francuzi przeprowadzili eksperyment, który opisany w książce pt. "Francuska ścieżka". na jednej z ferm zbudowano obok siebie trzy chlewy o jednakowym komforcie lecz zbudowanych z różnych materiałów-z drewna, cegły i żelbetu. Świniom dano wolny wstęp do każdego pomieszczenia. Wszystkie świnie wchodziły do drewnianego. Kiedy drewniany chlew rozebrano, wówczas wszystkie świnie przeniosły się do ceglanego. Gdy rozebrano ceglany chlew, wszystkie świnie koczowały na wolnym powietrzu. Ani jedna nie wprowadziła się do chlewu żelbetowego. Zagadnienie promieniotwórczości naturalnej w surowcach i materiałach nie jest sprawą integralnie związaną z promieniowaniem geopatycznym. W potocznym rozumieniu promieniotwórczość naturalną czyhającą na nasze zdrowie ze ścian podłóg i sufitów łączy się, a niekiedy utożsamia z promieniowaniem geopatycznym. Trudno się temu dziwić skoro jeszcze do niedawna tematy o promieniotwórczości naturalnej jak i promieniowaniu geopatycznym były skrzętnie pomijane w materiałach popularno-naukowych i przemilczane w publikacjach ogólnie dostępnych. Sytuacja taka powstała w związku z brakiem wiarygodnych wyników prac badawczych, wykonanych metodami naukowymi i niechęci angażowania się w tą dziedzinę autorytetów naukowych.

Powrót do spisu